overeenkomst verkoop hond

Kastor's home

Rhodesian Ridgeback

Geertje Verschoren

OVEREENKOMST: 

VERKOOP HOND

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

BV RR-TRAININGCENTER, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Schooldreef 124 en met ondernemingsnummer 0785.948.834;

Hierna: “RR-TRAININGCENTER”;

EN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hierna: “Koper;

Hierna afzonderlijk ook: “Partij”, en gezamenlijk: “Partijen”;

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

RR-TRAININGCENTER is een onderneming gespecialiseerd in advies en dienstverlening inzake honden zoals o.m. het organiseren en aanbieden, zowel online als fysiek, van trainingen, opleidingen, cursussen, webinars (live en on demand), gedragstherapie en begeleiding, groepslessen en privélessen en hondenoppas. Zij is ook een occasionele kweker van honden. 

RR-TRAININGCENTER is eigenaar van de hierna omschreven hond (hierna: “Hond”). De Koper wenst de Hond te kopen van RR-TRAININGCENTER en RR-TRAININGCENTER wenst deze Hond te verkopen aan de Koper.

De voorwaarden van de verkoop worden nader omschreven in onderhavige overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”).

WAARNA WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

ARTIKEL 1 – Voorwerp – Prijs – Eigendomsoverdracht – Levering 

RR-TRAININGCENTER verkoopt de Hond in eigendom over aan de Koper, die aanvaardt, voor een prijs van …………………. (hierna: “Prijs”). De Prijs wordt betaald op het ogenblik van de Ondertekening van de overeenkomst. De eigendom van de Hond gaat pas over op de Koper na levering bij volledige betaling van de Prijs (eigendomsvoorbehoud van RR-TRAININGCENTER). 

De Hond wordt op …………………. aan de Koper geleverd. Er wordt een leveringsbewijs afgetekend. Tot datum van levering verblijft de Hond bij RR-TRAININGCENTER, die hiervoor het risico draagt.

ARTIKEL 2 – Afstamming en omschrijving van de Hond

   

1) Ras:

Rhodesian Ridgeback

 

2) Naam:

  

3) Reu:

  

4) Teef:

  

5) Geboortedatum:

  

6) Geslacht:

  

7) Kleur:

  

8) Tatoeage/chipnummer:

  

9) Indien van toepassing, uiterlijk waarneembaare gebreken of afwijkingen:

  

ARTIKEL 3 – Verplichtingen RR-TRAININGCENTER

RR-TRAININGCENTER is een occasionele kweker in de zin van artikel 1bis, 1°/4 van het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (hierna: “KB 2007”). 

RR-TRAININGCENTER verklaart, op grond van de kwalificaties van de ouders, de Hond geschikt voor het doel van huishond en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van extra kwalificaties.

RR-TRAININGCENTER geeft aan de Koper de nodige richtlijnen met betrekking tot voeding, huisvesting en verzorging van de Hond.

De Hond wordt gechipt, correct geregistreerd en met een geldig paspoort verkocht wanneer deze minstens 9 weken oud is. RR-TRAININGCENTER zal bij de levering van de Hond alle daarbij behorende bescheiden (zoals inentingsbewijs, geezondheidsverklaring/tests ouders, stamboom etc.) aan de Koper overhandigen.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen Koper

De Koper verklaart de Hond te kopen voor het gebruik als huishond.

De Koper verklaart de Hond goed te zullen verzorgen en daarbij zo goed mogelijk de richtlijnen en opvoedingsadviezen van RR-TRAININGCENTER te zullen volgen.

ARTIKEL 5 – Kennis en aanvaarding algemene voorwaarden (cf. Bijlage 1)

De algemene voorwaarden van RR-TRAININGCENTER, gevoegd als Bijlage 1 bij onderhavige Overeenkomst,  zijn van toepassing op onderhavige Onderhavige overeenkomst en maken hier integraal deel van uit (hierna: “Algemene Voorwaarden”). De Koper bevestigt uidrukkelijk kennisgenomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht – Wettelijke garantie – Consumentenkoop – Gebreken – Aansprakelijkheid

Herroepingsrecht: Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten buiten de lokalen van RR-TRAININGCENTER om, beschikt de koper over een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf het sluiten van de Overeenkomst en dit zonder opgave van redenen. Er wordt verder verwezen naar de inhoud artikel 7.1. van de Algemene Voorwaarden.

Wettelijke garantie bij bepaalde specifieke ziektes: De Koper heeft onder bepaalde voorwaarden in geval van sterfte van de hond aan bepaalde aandoeningen recht op de terugbetaling van de aankoopprijs van de Hond. Er wordt verder verwezen naar de inhoud artikel 7.2. van de Algemene Voorwaarden.

Consumentenkoop: Honden vallen onder de wettelijke definitie van “consumptiegoederen” in de zin van de Wet Consumentenkoop. De Koper heeft hierdoor bepaalde rechten wanneer er zich een conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van de Hond en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering. Er wordt verder verwezen naar de inhoud van artikel 7.3. van de Algemene Voorwaarden.

Gebreken: Er wordt verder verwezen naar de inhoud van artikel 8.2. en artikel 8.3. van de Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid van RR-TRAININGCENTER: Er wordt verder verwezen naar de inhoud van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7 – Algemeen

Nietigheid: Elk artikel van de Overeenkomst dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet de nietigheid van de volledige Overeenkomst met zich meebrengen. De Overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare bepaling bewerkstelligde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: De Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van RR-TRAININGCENTER is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de KOPER en RR-TRAININGCENTER die uit de Overeenkomst voortvloeien of hiermee enig verband houden. 

BIJLAGE(N):

  • Algemene Voorwaarden 

§ § § §

Deze Overeenkomst werd opgesteld en ondertekend te …………………. op …………………. in 2 originele exemplaren. Elke Partij verklaart een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

RR TRAININGCENTER De Koper

(Handtekening) (Handtekening)

______________________ ______________________